Сербківський ліцей Курісовської сільської ради

 

Управління

Основні принципи управління

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням

XXVIII сесії VIII скликання Курісовської сільської ради

Березівського району Одеської області

від 19.05.2023. №530-VІІІ

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

СЕРБКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ КУРІСОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

БЕРЕЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 с.Сербка

  2023 рік

    Загальні положення

  1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності Сербківського ліцею Курісовської  сільської  ради  Березівського  району  Одеської  області    (далі – Заклад )
  2. Тип закладу визначений Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими спеціальними законами відповідно до освітнього рівня, здобуття якого забезпечується закладом.  
  3. Відповідно до освітнього рівня, ліцей – заклад освіти, що забезпечує здобуття профільної освіти.

У складі ліцею функціонує початкова школа та гімназія.                                                                                                    

  1. Комунальний заклад Сербківський  ліцей Курісовської  сільської  ради  Березівського  району  Одеської  області                                                                                                         є правонаступником прав та обов’язків Сербківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Курісовської сільської ради відповідно до рішення  
  2.  Повне найменування: Сербківський ліцей Курісовської сільської ради
  3. Скорочена назва: Сербківський ліцей.
  4. Юридична адреса закладу: 67510, вул.Центральна,76, Березівського району, Одеської області.
  5. Засновником закладу освіти є Курісовська сільська рада (далі –

Засновник).

1.9.Уповноваженим органом Засновника у сфері освіти є відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму   Курісовської сільської ради.

1.10. Заклад  утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Заклад  утримується за рахунок бюджету  Курісовської сільської ради.

  1.11.Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, забезпечує утримання та його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, організовує ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування здобувачів освіти.

1.12. Власником майна є Курісовська сільська рада.

1.13. Заклад  є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.14. Заклад  заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.15. Заклад  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,

спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, рішеннями Курісовської сільської ради ради, розпорядженнями Курісовського голови, наказами відділу освіти, культури, молоді , спорту та туризму Курісовської сільської ради, цим Статутом.

1.16. Головною метою Закладу  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, що виражається через всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.17. Головним завданням Закладу: 

- забезпечення реалізації права громадян  на  повну загальну середню освіту;

- формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності;

- виховання громадянина України;

-організація освітнього процесу з метою оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є  інтелектуальний, соціальний і фізичним розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я вихованців.

1.18. Заклад самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах наданої автономії, обсяг якої визначається Законом України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», спеціальними законами та цим Статутом.

1.19. Принципами освітньої діяльності є:

– людиноцентризм та верховенство права;

– забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

– забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь- якими ознаками та розвиток інклюзивного освітнього середовища;

– забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування; науковий характер та різноманітність освіти;

– цілісність і наступність системи освіти;

– прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

– відповідальність і підзвітність перед суспільством;

– академічна доброчесність та академічна свобода;

– фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;

– невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес;

– державно-громадське управління та державно-громадське

партнерство; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва тощо.

1.20. Заклад забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти на таких рівнях:

– початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

– базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

– профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

1.21. У Закладі:

– початкова освіта здобувається протягом чотирьох років; базова середня освіта здобувається протягом п’яти років;

– профільна середня освіта здобувається протягом трьох років.

Тривалість здобуття повної загальної середньої освіти на кожному її рівні може бути змінена (подовжена або скорочена) залежно від форми здобуття освіти, результатів навчання та/або індивідуальної освітньої траєкторії учня.

1.22. У Закладі старша профільна школа має академічне спрямування - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

  1.23. Автономія Закладу  визначається його правом:

– брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

– проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

– самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

– самостійно формувати освітню програму;

– на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

– планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

– спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

– на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну матеріально-технічну базу;

– запроваджувати експериментальні програми;

– самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів; – відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;

– встановлювати власну символіку та атрибути, форму для здобувачів освіти;

– користуватись пільгами, передбаченими державою;

– брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

– здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.24. Заклад діє на підставі цього Статуту та чинних нормативно-правових актів. Статут Закладу погоджується відділом освіти культури, молоді, спорту і туризму Курісовської сільської ради та затверджується рішенням сесії…….

1.25.Заклад зобов’язаний:

– реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

– здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

– задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу освіти, в здобутті повної загальної середньої освіти;

– за потреби створювати інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

– забезпечувати єдність навчання та виховання;

– створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

– проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеним спеціальним законодавством;

– забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

– охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

– додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

– забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

– здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.26. Заклад  несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою Курісовської сільської ради , суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– відповідність рівня освіти державним стандартам повної загальної середньої освіти;

–дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази;

– прозорість, інформаційну відкритість закладу.

1.27. Рішенням виконавчого комітету Курісовської сільської ради закріплюється за Закладом  відповідна територія обслуговування. Ведення обліку учнів здійснюється відповідно до нормативно визначених вимог.

1.28. Мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова.

   1.29. У Закладі  можуть створюватися та функціонувати навчально- методичні кафедри, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування; творчі групи; психологічна, методична служби; наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, вчителів, батьків тощо.

1.30. Медичне обслуговування здобувачів освіти та харчування здійснюються відповідно до законодавства України.

1.31. Взаємовідносини Закладу  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Організація освітнього процесу

2.1. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного (на 5 років), річного планів.

План роботи на рік схвалюється педагогічною радою. Органи учнівського самоврядування мають право вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи Закладу.

2.2. Зарахування учнів до Закладу  здійснюється відповідно до законодавства України у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.2.1.Для зарахування учня до Закладу  батьки або особи, які їх замінюють подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до 1-го класу);

2.2.2.До 1 класу зараховується, як правило діти 6 років;

2.2.3. Директор Закладу зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Закладу , цим Статутом та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.2.4. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

2.2.5. Переведення учнів Закладу  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.3.Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів спланованих і організованих закладом для досягнення учнями визначених відповідним державним стандартам загальної середньої освіти результатів навчання.

  Основою для розроблення освітньої програми є відповідний Державний стандарт загальної середньої освіти.

2.4.Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

2.5.Освітня програма розроблена для кожного підрозділу Закладу. Кожна освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентності), визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти.

2.6.На основі освітньої програми ліцей складає і затверджує навчальний план з урахуванням профілю навчання, що конкретизую організацію освітнього процесу.  У вигляді додатків до навчальних планів додається тижневий розклад уроків.

2.7.Освітня програма має містити:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати

навчання учнів;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- інші освітні компоненти (за рішенням закладу).

В освітніх програмах може бути корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Заклад  може використовувати типові або інші освітні програми, розроблені та затверджені відповідно до Закону «Про освіту» та спеціальних законів.

2.8. На основі визначеного в освітній програмі Закладу  навчального плану педагогічна рада складає, а директор Закладу  затверджує річний навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

2.9. Освітній процес у Закладі організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.10.   Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

   Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається

розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та

педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом і затверджується

директором.

2.11. Тривалість канікул у Закладі протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків становить 35 хвилин у 1 класах, у 2-4 класах - 40 хвилин, 5-11 класах - 45 хвилин, крім випадків, визначених законодавством.

  2.13.Заклад  може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.14. Для учнів, які здобувають повну загальну середню освіту на другому рівні, допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. Для учнів, які здобувають повну загальну середню освіту на третьому рівні, допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета відповідно до нормативно встановлених вимог.

   Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Закладі  можуть проводитися індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації відпочинку і харчування учнів відповідно до вимог санітарного законодавства, але не менше, як 10 хвилин, великих перерв (після 2-го та 3-го уроків)- 20 хвилин.

2.14.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану Закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником Закладу.

2.15. Учні розподіляються між класами (групами) директором Закладу. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні предметів навчального плану визначаються Міністерством освіти і науки України.

     Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

2.16. У Закладі  для учнів за письмовим зверненням їх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, відповідних умов можуть створюватися групи подовженого дня відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.17. Питання спроможності Закладу забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та розроблення індивідуального навчального плану розглядається педагогічною радою на підставі поданої батьками дитини або законних представників дітей чи особою, яка досягла повноліття, письмової заяви (крім осіб з особливими освітніми потребами).

2.18. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.19. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом Закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.21.Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.1.У Закладі оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання досягнень у навчанні учнів у системі загальної середньої освіти, визначених Міністерством освіти і науки України.

  Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних електронних журналах, результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.2. У 1-4 класах проводиться формувальне оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за навчальною та іншими видами діяльності учнів, самооцінюванням та взаємооцінюванням результатів їх діяльності.

3.3. У 5-11 класах оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання  навчальних досягнень учнів.

3.4. Оцінка за поведінку не виставляється.

3.5. Навчання у випускних (4, 9, 11-х класах) Закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок ДПА визначаються Міністерством освіти і науки України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або інших поважних причин можуть бути звільнені від ДПА у порядку передбаченому МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

3.6. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.  За висновками ІРЦ такі учні можуть продовжувати навчання  в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

 3.8. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

- свідоцтво про початкову освіту;

- свідоцтво про базову середню освіту;

- свідоцтво про повну загальну середню освіту.

3.9. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

3.10. За успіхи у навчанні для учнів встановлені такі форми морального заохочення: Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», Похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні». Порядок нагородження визначається відповідними Положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4. Виховний процес.

4.1.Виховання у закладі грунтується  на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

4.2. Виховання учнів у Закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

4.3. У Закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

4.4. Примусове залучення учнів Закладу до вступу будь-які громадські об’єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і  воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об’єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

4.5. Дисципліна в закладі  дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

4.6. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

5. Учасники освітнього процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу в закладі є:

– здобувачі освіти (учні та вихованці);

– педагогічні працівники;

– батьки здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють;

– фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

– інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом.

5.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним законодавством, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

5.3.Учень (здобувач освіти) – особа, яка навчається і виховується в Закладі.

5.4. Здобувачі освіти мають гарантоване державою право на:

– доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в цьому закладі;

– вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання;

– повагу людської гідності;

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

– особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом;

– інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

– участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– отримання додаткових навчальних послуг;

– перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

5.5. Здобувачі освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Закладу, цим Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу  відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дбайливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- повідомляти керівництво закладу  про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

5.6. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

5.7. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

 5.8.  Шкода, заподіяна здобувачами освіти Закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.

5.9. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

5.10. Педагогічними працівниками закладу можуть бути  особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дають змогу виконувати професійні обов’язки.

5.11. До педагогічної діяльності у Закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних показників щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

5.12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників Закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

5.13. Робочий час педагогічних працівників – час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

5.14. Норма педагогічного навантаження на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки або посадового окладу лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.15. Розподіл педагогічного навантаження у Закладі затверджується директором. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.16. Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.  Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладу встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

5.17. Директор Закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

5.18. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством України. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) Закладу, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність Закладу, здійснюється лише за їх згодою.

5.19. У Закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

5.20. За результатами атестації педагогічних працівників визначаються їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст ІІ, І, вищої категорій) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», «вчитель методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

5.21. Педагогічні працівники Закладу мають право на:

–- захист прав, професійної честі та гідності;

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною літературою;

- користування спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу  та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- проходження сертифікації на добровільних засадах;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів своєї професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу ;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- участь у громадському самоврядуванні закладу;

- участь у роботі колегіальних органів управління Закладу;

- проходження атестації для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушення питання щодо захисту прав, професійної та людської честі й гідності.

5.22. Педагогічні працівники Закладу  зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- дотримуватися педагогічної етики, принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

- виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку Закладу, трудовим договором та/або посадовими обов’язками;

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладу  алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Закладу, виконувати свої посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради, у засіданнях методичних об’єднань, нарадах, зборах;

- виконувати накази і розпорядження директора Закладу;

- вести відповідну документацію;

- сприяти зростанню іміджу Закладу;

- утримувати навчальні приміщення у порядку відповідно до вимог правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.

5.23. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним та трудовим договорами.

5.24. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.25. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

5.26. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього

процесу, регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Закладу.

5.27. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати заклад освіти, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до Закладу, органів управління освітою з питань освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи,

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробці індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність Закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі  та його освітньої діяльності.

5.28. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Закладу;

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь якою формою навчання;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

5.29. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, старших за віком, державної мови, мов національних меншин, до народних традицій і звичаїв, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють можуть бути обумовлені Статутом Закладу.

5.30. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Заклад  може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6. Управління Закладом

6.1. Управління Закладу  в межах повноважень, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими документами Закладу, здійснюють:

– засновник або уповноважений ним орган управління – Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму Курісовської сільської ради Березівського району Одеської області;

– керівник Закладу;

– колегіальний орган управління Закладу (педагогічна рада);

– колегіальний орган громадського самоврядування;

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами Закладу.

   Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор.

6.2. Права і обов’язки засновника (або уповноваженого ним органу) щодо управління Закладом  визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», рішеннями Курісовської сільської ради, іншими нормативно-правовими актами та установчими документами Закладу.

6.3. Засновник Закладу або уповноважена ним особа:

– затверджує установчі документи Закладу, їх нову редакцію та зміни до них;

– укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Закладу;

– розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Закладу;

– затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу у випадках та порядку, визначених законодавством;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

– здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу;

– забезпечує створення у Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

– реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами.

6.4. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

6.5. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління Закладу та/або наглядовій (піклувальній) раді Закладу.

6.6. Засновник Закладу  зобов’язаний:

– забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним Закладу  на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

– у разі реорганізації чи ліквідації Закладу забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

– забезпечити відповідно до законодавства створення в Закладі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

6.7. Директором Закладу  може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

6.8. Директор Закладу здійснює безпосереднє управління Закладом  і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність. 6.9.Директор є представником Закладу  у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами Закладу.

6.10 Повноваження директора визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статутом Закладу освіти та трудовим договором.

6.11. Директор Закладу  призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника Закладу  або уповноваженого ним органу управління освіти.

6.12. Директор Закладу  призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

6.13. Заступники директора, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад директором цього закладу.

6.14. Директор Закладу має право:

– діяти від імені Закладу  без довіреності та представляти Заклад  у відносинах з іншими особами;

– підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Закладу;

– приймати рішення щодо діяльності Закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Закладу та його коштами;

– призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Закладу, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

– визначати режим роботи Закладу;

– ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

– видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

– укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

– звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Закладу;

– приймати рішення з інших питань діяльності Закладу.

6.15. Директор Закладу зобов’язаний:

– виконувати Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

– планувати та організовувати діяльність Закладу;

– розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

– надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– організовувати фінансово-господарську діяльність Закладу  в межах затвердженого кошторису;

– забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу;

– затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу;

– затверджувати посадові інструкції працівників Закладу;

– організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Закладу  відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

– затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі, забезпечити її створення та функціонування;

– забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

– контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

– забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

– створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

– сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

– створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу;

– сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі;

– формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу;

– створювати в Закладі безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

– організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

– забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Закладу , зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

– здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

– організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;

– звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Закладу;

– виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Закладу, колективним договором, строковим трудовим договором.

6.16. Директор Закладу  має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами Закладу і строковим трудовим договором.

6.17. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу.

Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», Статутом Закладу.

6.18. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Закладу.

6.19. Педагогічна рада:

– схвалює стратегію розвитку Закладу  та річний план роботи;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

– схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

– приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу  до її повноважень.

6.20. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

6.21. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Закладу та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Закладі.

6.22. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш, як один раз на рік.

6.23.Порядок скликання повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються Статутом Закладу і Колективним договором.

6.24. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Закладом, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу.

6.25. У Закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть  створюватися і діяти Рада Закладу, діяльність якої регулюється його Статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН України.

6.26.Піклувальну раду Закладу може бути утворено за рішенням засновника або уповноваженого ним органом.

    Піклувальна рада:

- аналізує та оцінює діяльність Закладу і його керівника;

- розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку Закладу загальної середньої освіти та аналізує стан їх виконання;

- сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом.  Стаття 41 закону «Про повну загальну середню освіту».

6.27.Учнівське самоврядування має право:

- брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

- проводити за погодженням з директором Закладу організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом Закладу;

- брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у Закладі;

- вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи Закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;

- через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

6.28.Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, Статуту, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу. Засади учнівського самоврядування визначаються Статутом учнівського самоврядування, що затверджується на засіданні учнівської конференції Закладу.

Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

6.29. Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, Статуту, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

6.30. У Закладі  батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів (особами, які їх замінюють).  Органи батьківського самоврядування утворюються в межах класу та Закладу.

6.31. Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування Закладу.

6.32. Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

6.33. Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності Закладу  можуть бути реалізовані виключно за наказом директора Закладу, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

6.34. Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

6.35. Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

6.36. Працівники Закладу  не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

7. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність                Закладу

7.1. Матеріально-технічна база Закладу  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі відділу освіти, культури, молоді, спорту і туризму Курісовської сільської ради; інші активи, передбачені законодавством.

7.2. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно Закладу не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.

7.3. Майно Закладу перебуває у комунальній власності Курісовської сільської ради і закріплене за ним на правах оперативного управління.

7.4. Заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані Закладу  внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Об’єкти та майно Закладу не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

7.6. Вимоги до матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

7.7. Для забезпечення освітнього процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, спортивної зали, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщень для технічного персоналу тощо.

7.8. Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

7.9. Фінансово-господарська діяльність Закладу  проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

7.10.Бухгалтерський облік в Закладі  здійснюється через бухгалтерію відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Курісовської сільської  ради.

7.11. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу  фінансуються за рахунок коштів засновника.

7.12. Фінансово-господарська діяльність Закладу  здійснюється на основі її кошторису.

7.13. Джерелами формування кошторису Закладу  є:

- кошти засновника;

- кошти державного бюджету;

- кошти місцевого бюджету;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

7.14. Заклад  є неприбутковою установою.

7.15. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством нормативно-правовими актами МОН України та інших органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить Заклад.

7.16. Штатний розпис Закладу встановлюється відділом освіти, культури, молоді, спорту і туризму Курісовської сільської ради на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН України за погодженням з Міністерством фінансів.

7.17. Звітність про діяльність Закладу ведеться відповідно до законодавства.

8. Міжнародне співробітництво

8.1. Заклад  має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

8.2. Заклад  та педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

8.3. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями; проводити спільні заходи, а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

9. Контроль за діяльністю Закладу

9.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Закладу  здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

9.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу  здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

9.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит Закладу  відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

9.4. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю Закладу є інституційний аудит закладу, що проводиться не рідше одного разу на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

9.5. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9.6. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника Закладу, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальних зборів (конференції), піклувальної ради Закладу у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.7. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю Закладу здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

9.8. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах Закладу, засновника та органу, що здійснював інституційний аудит.

9.9. Заклад, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію Закладу, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

9.10. Засновник Закладу або уповноважений ним орган управління освіти:

– здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

– здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

9.11. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Закладу законодавству або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі Закладу.  Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику Закладу можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника Закладу, припинення чи реорганізацію Закладу.

10. Реорганізація, ліквідація чи перепрофілювання (зміна типу) Закладу

10.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміна типу) Закладу приймає засновник – Курісовська сільська рада у порядку, встановленому чинним законодавством.

10.2. При реорганізації, ліквідації чи перепрофілюванні (зміні типу) Закладу  її працівникам, здобувачам освіти гарантовано дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці й освіти. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

10.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.4. Заклад вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.

10.5. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених Закладів.

10.6. У випадку ліквідації або реорганізації Закладу  його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи.

11. Заключні положення

11.1 Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації

в уповноважених для цього органах.

11.2. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення Статуту у

новій редакції.

11.3. Зміни до цього Статуту затверджуються у тому ж порядку, що і його затвердження та підлягають обов’язковій державній реєстрації.